Skjønnslemlestelse

P2s ukeslutt presenterte meg forrige lørdag for et nytt begrep “skjønnslemlestelse”. Det var nok helt utilsiktet av programlederen, for ut ifra konteksten dette begrepet ble brukt kunne en anta at det innslaget egentlig handlet om var kjønnslemlestelse. Et begrep vi finner igjen i ordboken:

kjønnslemlestelse
~lemlesting -a el. -en el. ~lemlestelse -n omskjæring av kvinner i 1995 fikk vi en lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Det er nok et viktig nok tema i seg selv. Likevel handler dette innlegget om skjønnslemlestelse.

Skjønnslemlestelse i seg selv finner vi ikke i ordboken, men vi finner ordene skjønn og lemleste:

skjønn

I skjønn n1 (norr skyn)

  1. omdømme, forstand overlate noe til ens s- / bruke s- / etter mitt s- er dette fine greier / ikke ha s- på forretninger
  2. (oppnevnt komité som foretar) bedømmelse, vurdering, takst få noe avgjort ved s- / holde offentlig s-

II skjønn adj skjønt, -e (lty schone)

  1. pen, vakker s-e farger, former / en s- melodi / et skjønt dikt / i s- forening / alt var i den s-este orden helt i orden / de s-e kunster kunstarter som har det skjønne som mål, i motsetning til de funksjonsbestemte__
  2. forjettende, lovende en s- drøm / herlig en s- vin
lemleste

lemleste v1 (av II lem og gda læste ‘skade’, jf norr *lesta) såre, skade, skamfare, kveste bli l-t i en ulykke

Hvis vi tar utgangspunkt i den første definisjonen av skjønn, så får vi et ord som beskriver å få noen til å gå fra vettet. En kan altså i stedet for å si “Windows Vista gjør meg gal”, si “Windows Vista skjønnslemlester meg”. Begrepet kunne kanskje også bli brukt i situasjoner der noens skjønn ikke blir tatt til følge.

Tar en utgangspunkt i den andre definisjonen av skjønn, altså vakker, så kan vi få et ord som beskriver å gjøre noe stygt. Kan en kanskje bruke “skjønnslemlestelse” i stedet for “estetisk lyskespark”?

Det hører forresten med til historien at senere i sendingen snakket en prest om at en måtte bruke kjønn ved innsettelse av nye prester.